" /> Yönerge | Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü | T.C. Trakya Üniversitesi

Yönerge

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Trakya Üniversitesi tarafından yayınlanan ve yeni kurulacak olan bilimsel dergilerin, ortak bir yayın politikası kapsamında yayın kalitelerinin yükseltilmesi ve ulusal/uluslararası düzeyde kabul gören önemli indekslerde dizinlenmelerini sağlamak, Üniversitedeki akademik personelin bilimsel yayıncılık, hakemlik, yazarlık ve yayın etiği konularında gelişmesi ve farkındalığının artması konularında katkı sunmak amacıyla koordinasyon görevini üstlenen Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü’nün kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönerge, Trakya Üniversitesi tarafından yayınlanan ve yeni kurulacak olan farklı disiplinlere hizmet eden bilimsel dergilerin sahiplerini, editörlerini, çalışanlarını ve bilimsel yayın üreten akademisyenleri bir araya getirerek daha kaliteli yayınların ortaya konması ve uluslararasılaşma adına yeni adımların atılmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü’nün işleyişi ile ilgili gerekli kurumsal düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE  3 - Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/6 ve 14. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE  4 - Bu Yönergede geçen;

Baş Editör/Editör: Trakya Üniversitesi tarafından yayınlanan bilimsel dergilerde görev alan ve Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü’nde dergiyi temsil edecek olan dergiden birinci derecede sorumlu Baş Editör ya da Editörü,

Bilimsel Dergi: Trakya Üniversitesi bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu ve merkezlerin bünyesinde yasal mevzuatlara uygun olarak periyodik yayın yapan süreli yayınları,

Koordinatör: Rektör tarafından görevlendirilen Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörünü,

Koordinatörlük: Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğünü,

Koordinatör Yardımcısı: Koordinatörün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatör Yardımcısını,

Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

Sorumlu Rektör Yardımcısı: Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü’nün işleyişinde sorumlu olan Rektör Yardımcısını,

Üniversite: Trakya Üniversitesi’ni,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Koordinatör, Koordinatör Yardımcısı ve Üyelerin Atanması, Görevleri ve Çalışma Esasları

KOORDİNATÖRLÜK ÜYELERİ

MADDE 5- Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü aşağıda belirtilen üyelerden oluşur;

a) Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü’nden sorumlu Rektör Yardımcısı,

b) Bilimsel dergilerde Editör ya da Editör yardımcısı olarak yönetim deneyimine sahip ve Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafında dört yıl süre ile görevlendirilen Koordinatör,

c)  Trakya Üniversitesi tarafından yayınlanan bilimsel dergilerde Editör veya Editör yardımcısı olarak deneyime sahip ve Koordinatörün önerisi ile Rektör tarafından dört yıl süre ile görevlendirilen Koordinatör Yardımcısı,

d) Trakya Üniversitesi tarafından yayınlanan bilimsel dergilerde birinci derecede yetkili ve Baş Editör veya Editör olarak görev yapmakta olan birer üyeden oluşan Koordinatörlük Üyeleri.


KOORDİNATÖR, KOORDİNATÖR YARDIMCISI VE KOORDİNATÖRLÜK ÜYELERİNİNİN

ATAMA USULU VE GÖREV SÜRELERİ

MADDE 6- Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü ile ilgili atama/görevlendirmeler şu şekilde yapılır:

a) Bu Yönergenin 5/b Maddesi kapsamında bir öğretim üyesi Rektör tarafından Koordinatör olarak görevlendirilir.

b) Koordinatörün önerisi ile bu Yönergenin 5/c maddesindeki tanımlamaya uygun bir öğretim elemanı Rektör tarafından Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirilir.

c) Koordinatör ayrıca bu Yönergenin 5/d maddesi kapsamındaki Koordinatörlük Üyelerinin listesini oluşturarak Rektörün onayına sunar. Koordinatör ayrıca üyelerle ilgili değişiklikler konusunda da Rektörü bilgilendirmekle yükümlüdür. 

d) Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısının görev süresi dört yıldır. Görev süresi sona eren Koordinatör ve Koordinatör yardımcısı aynı usullerle yeniden görevlendirilebilir. Koordinatörlük Üyeleri kendi dergilerindeki görevleri devam ettiği sürece Koordinatörlüğün doğal üyesi kabul edilirler. Bu görevin sona ermesi durumunda yeniden atanan Baş Editör ya da Editör, Koordinatörlüğün de üyesi sayılır. Bu Yönergenin Yürürlüğe girmesinden sonra yayın hayatına başlayan bilimsel dergilerin Baş Editör ya da Editörü için de aynı esaslar geçerlidir.


KOORDİNATÖRLÜĞÜN GÖREVLERİ

Koordinatörlükten Sorumlu Rektör Yardımcısının Görevleri

MADDE7- Rektör Yardımcısının koordinatörlükle ilgili görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Rektör Yardımcısı Koordinatörlüğün faaliyetlerini takip eder, toplantılarına katılabilir.

b) Koordinatörlüğün işleyiş ile ilgili yazışma, arşivleme vb. konularda gereksinim duyduğu personel desteği için gerekli görevlendirmeleri yapar.

c) Hukuksal sorunları ile gereksinim duyulan yabancı dil, elektronik yazılım ve diğer hususlara uygun niteliklere sahip Üniversite elemanlarını Koordinatörlüğe katkı sağlamak amacıyla görevlendirebilir.

d) Koordinatörlükten gelebilecek diğer taleplerde, Üniversite olanakları çerçevesinde gerekli desteği sağlar.

Koordinatörün Görevleri

MADDE 8 - Koordinatörün görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü’nün çalışma düzenini oluşturmak, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak, toplantı için gündem oluşturmak, toplantı için üyelere davet göndermek, toplantılara başkanlık etmek ve Koordinatörlükçe kararlaştırılan konuları Sorumlu Rektör Yardımcısına iletmek,

b) Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğünün faaliyet alanına giren konularda düzenli ve etkin bir çalışma yürütebilmesi için üyeler arasından görevlendirmeler yapmak veya komisyonların kurulması için Koordinatörlüğe öneri getirmek,

c) Bilimsel Dergilerin matbaa baskısı, web sayfası ve elektronik değerlendirme sistemi, Digital Object Identifier System (DOI), Open Researcher and Contributor ID (ORCID) gibi yayıncılıkla ile ilgili güncel bilişim teknolojilerinden yararlanılması için ortak bir yol izlenmesi konusunu Koordinatörlüğün gündemine sunmak ve tavsiye niteliğinde kararlar alınmasını sağlamak, 

d) Bilimsel yayıncılıkla ilgili olarak Trakya Üniversitesi bünyesinde veya yurt içi/yurtdışında gerçekleştirilen konferans, toplantı, çalıştay vb. etkinliklere Koordinatörlüğün temsil edilmesi için gerekli plan/programları oluşturmak, Koordinatörlüğün gündemine taşımak ve alınan kararları Rektörlüğün onayına sunmak,

e) Rektörlük tarafından Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğüne iletilen konularla ilgili gerekli incelemeleri yapmak ve görüş bildirmek,

f) Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğünün yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Rektörlüğün onayına sunmak,

g) Bilimsel Dergilerin düzenli, verimli ve güncel yayıncılık kriterlerine uygun olarak çalışmalarına katkı sağlayacak diğer tüm konularda görüş ve öneri oluşturmak.

Koordinatör Yardımcısının Görevleri

MADDE 9 - Koordinatör Yardımcısının görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğünün görev ve sorumlulukları kapsamında Koordinatör tarafından kendisine iletilen görevleri yapmak,

b) Koordinatörün görevde olmadığı zamanlarda Başkanlık görevini vekaleten yürütmek.

Koordinatörlük Kurul Üyelerinin Görevleri

MADDE 10 - Koordinatörlük Üyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Koordinatörün daveti üzerine programlanan toplantılara katılmak, görüş bildirmek ve alınacak kararlar için katkı sağlamak,

b) Koordinatörün veya üyelerin önerisi ile oluşturulacak çalışma gruplarına/komisyonlara katılmak,

c) Diğer tüm konularda Koordinatörlüğe katkı sağlamak.

KOORDİNATÖRLÜĞÜN ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE 11 - Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü aşağıdaki ilkelere uygun olarak faaliyet yürütür;

a) Koordinatörlük, amaç ve kapsamı doğrultusunda planlama ve iş bölümü yaparak Yönergede tanımlanan sorumluluklarını yerine getirir, gerektiğinde kurul içerisinde komisyonlar oluşturabilir veya görevlendirmeler yapabilir.

b) Koordinatörlük, Trakya Üniversitesi tarafından yayınlanan Bilimsel Dergilerin kalitelerini arttırmak, etik ilkelerin takibi sağlamak ve önemli indekslerde yer alma konularında ortak bir yönergenin oluşturulması, birbirlerine destek olmaları için gerekli düzenlemeler yapabilir.

c) Koordinatörlük, ulusal/uluslararası düzeyde bilim ve yayıncılık alanındaki birliklerin etik politikalarını takip eder, Üniversitenin etkinliklerde temsil edilmesi ve/veya çalıştay, panel, konferans vb gibi etkinliklerin Trakya Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmesi için gerekli programları oluşturur ve Rektörün onayına sunar.

d) Bilimsel Dergilerin karşılaşabilecekleri, dergiden veya yazarlardan kaynaklanan çeşitli hukuksal ve etik konularda Rektörlüğün talebi üzerine gerekli incelemeleri yapabilir ve konuya yönelik önerilerini Rektöre iletebilir.

e) Bilimsel ve akademik yayıncılıkla ilgili diğer tüm konularda Trakya Üniversitesi’nde Rektöre bağlı bir danışma birimi olarak görev, sorumluluk ve yetki üstlenebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük ve Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Yönerge, Trakya Üniversitesi Senatosu’nun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

(2) Bu Yönerge hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bu içerik 12.08.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 373 kez okundu.